Košík

Všeobecné obchodné podmienky

1.1    Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je

GRATER s.r.o. IČO: 54438551
So sídlom Špitálska 53, Bratislava – mestská časí Staré Mesto 811 01
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Odd Sro vložka č. 159260/B (ďalej len „predávajúci“)

Adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet:

Showroom predajňa „Cheeseboard“, Kollárova 18 a, 90201, Pezinok, e-mail: info@cheeseboard.sk

Kúpno-predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom (z.č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z. z.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z.č. 513/1991 Zb).

Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi klientom/kupujúcim a Predávajúcim dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke) pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.cheeseboard.sk (ďalej len „internetový obchod“). .

Klientom/kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Službu je oprávnená využiť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vyjadrila súhlas s týmito VOP a riadne sa zaregistrovala, ale aj právnická osoba, ktorá vyjadrila súhlas s týmito VOP alebo právnická osoba.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava a ďalej orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín.

1.2    Všeobecné podmienky a definícia pojmov

Predmet kúpy je dovoz potravín a to hlavne syrových výrobkov pre domácnosti alebo menších odberateľov. Služba spočíva v prezentácii tovaru spoločnosti (ďalej len „Tovar“) na Webovej stránke umožňujúcej vytvoriť si nákupný zoznam zákazníka obsahujúci Tovar (ďalej len „Nákupný zoznam“) a v dodaní (a kúpe) Tovaru. Tovar prezentovaný na Webovej stránke nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.
 
„Internetová stránka“ znamená počítačový program – internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie služieb Užívateľom;

„Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ

„Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

„Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Predávajúci nezodpovedá za následky uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas Registrácie alebo ich neaktualizovanie Zákazníkom,

„Uzatvorenie kúpnej zmluvy“ – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

„Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci. Dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Webovej stránke je viazaná na aktuálne skladové zásoby našich dodávateľov. Nakoľko ide o dodanie vážených syrov, hmotnosť dodaného tovaru sa môže líšiť do 10%.

Nákupný košík znamená časí internetovej stránky, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí rezervácie, najmä pridaním alebo odobraním služby/alebo zmenou množstva vybranej služby.

2.    Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1    Všetky objednávky (kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim) sú považované za záväzné. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Kupujúci realizuje objednávku tovaru hlavne týmito spôsobmi:

-    prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,

2.1.1    Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných  na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb. Registrácia zaniká smrťou Zákazníka alebo skončením poskytovania Služby predávajúcim. Zánikom alebo zrušením Registrácie nie sú dotknuté ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom na svoju povahu a podstatu trvajú aj po zániku alebo zrušení Registrácie.

- alebo vyplnením objednávkového formuláru, ktorý je zverejnený na stránke Predávajúceho.

2.1.2    Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, množstvo tovaru, spôsob platby a doručenia.

2.1.3    Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo: Odoslať objednávku s povinnosíou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

2.2    Zmluvný vzťah medzi klientom/kupujúcim a Predávajúcim spravidla vzniká vyplnením a zaslaním objednávky alebo vyplnením kontaktného formulára s osobnými údajmi (meno, priezvisko a bydlisko, dátum narodenia, email a telefónne číslo) so žiadosťou o zaslanie konkrétneho tovaru. Odoslanie vyplnenej objednávky sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa/predávajúceho a úhradou celej kúpnej ceny. Zmluvný vzťah môže vzniknúť aj konkludentným spôsobom, pokiaľ je zo správania a písomných alebo ústnych vyjadrení klienta/kupujúceho zrejmé, že si praje, prosí, žiada o zaslanie tovaru poskytovaného predávajúcim. Kupujúcemu a predávajúcemu tým vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu objednaný produkt alebo služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktu alebo služieb.

2.2.1 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na obmedzenie množstva určitého tovaru, ktoré Zákazník môže zakúpiť pri nákupe tovaru. Toto obmedzenie bude uvedené v ponuke príslušného tovaru. Pred odoslaním objednávky je Zákazník povinný skontrolovať si všetky údaje a prípadne ich zmeniť či upraviť. Po potvrdení objednávky je možné objednávku dodatočne meniť alebo upravovať len so súhlasom predávajúceho/poskytovateľa služieb.

2.4    Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkam a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2.5    Zákazník si je vedomý, že mu kúpou výrobkov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log a i. predávajúceho alebo jeho zmluvných partnerov, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou výslovne dohodnuté inak.

2.6    Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

2.7    Po dokončení objednávky bude Zákazníkovi bezodkladne zaslané emailové potvrdenie objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude súhrn objednávky vo formáte PDF.3.    Platobné podmienky

3.1    Všetky ceny sú konečné, vrátane všetkých daní. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Za poskytovanie tovaru/služieb je
 
klient/kupujúci povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky. Všetky prezentácie tovarov umiestnených v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

3.2    Cena za dodávku tovaru uvedenom v zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.3    Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, je klient/kupujúci povinný uhradiť celú cenu objednaného alebo vyžiadaného tovaru pri odovzdaní objednávky predávajúcemu platobnými metódami povolenými predávajúcim (v hotovosti, bezhotovostným prevodom a pod).

3.3.1    Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

•    platobnou kartou cez platobnú bránu
•    prevodom na účet

3.3.2    Pokiaľ sa kúpna cena prevádza bezhotovostným prevodom, je splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy (pokiaľ v objednávke/kúpnej zmluve nie je dohodnutá iná lehota splatnosti) a považuje sa za uhradenú dňom pripísania finančnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru a kupujúci obdrží účtenku.

3.4    Predávajúci vystaví pri bezhotovostnej platbe kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Faktúra bude obsahovať dátum splatnosti faktúry, pričom kupujúci/objednávateľ sa zaväzuje uhradiť ju najneskôr v lehote splatnosti. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. Verným zákazníkom je možné zriadiť takú formu užívateľského účtu, ktorý bude obsahovať určený balíček/kredit, ktorý sa bude dobíjať a z ktorého sa budú kupujúcemu odrátavať jednotlivé čiastkové nákupy a úhrady kúpnej ceny.

3.5    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, pričom Zákazník sa stáva vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

3.6    Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

3.7    Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v  súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar alebo v súvislosti s dopravou; tieto náklady sú výhradne nákladmi kupujúceho/objednávateľa.

3.8    Predávajúci je oprávnený zaslať faktúru aj elektronicky na email kupujúceho. Po uplynutí 3 dní od odoslania faktúry emailom sa faktúra považuje za riadne doručenú a akceptovanú kupujúcim. Pokiaľ kupujúci vznesie námietky voči obsahu alebo výške faktúry, je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho v lehote 2 dní od obdržania ako aj o dôvodoch vrátenia. Po prepracovaní faktúry plynie pôvodná lehota splatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú zbytočne  vyvíjať kroky smerujúce k odďaľovaniu úhrady vystavenej faktúry. Jednotlivé faktúry sa považujú za zaplatené dňom pripísania príslušných finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 
3.9    Pri omeškaní kupujúceho s úhradou faktúry si môže predávajúci uplatnií voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, max. do výšky 30% z celkovej ceny tovaru/služby.

4.    Dodacie podmienky

4.1    Tovar je kupujúcemu doručený:

•    na adresu určenú kupujúcim v objednávke
Cena dopravy nie je zahrnutá v cene za zakúpený Tovar. Je to samostatná položka, ktorá je vypočítaná predávajúcim na základe objemu objednávky a bude poskytnutá kupujúcemu pri výbere Tovaru a platení zaň.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Následne bude tovar zabalený a zaslaný kupujúcemu. Obaly a náklady na balenie sú zahrnuté v cene tovaru. Obaly a fixačné materiály je kupujúci povinný zaslať späť len ak je to v zmluve výslovne dohodnuté. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovaí opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.2    Dodávaný tovar bude zabalený a vybavený na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, príp. spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne predávajúci. Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, kupujúci dáva predávajúcemu právo odovzdať prepravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, adresa a telefón).

4.3    Tovar sa považuje za prevzatý v momente, keď Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

4.4    Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravnou spoločnosťou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovaí tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.5    Tovar bude doručený k dverám bytu alebo rodinného domu Zákazníka, ktorej adresa bola uvedená ako miesto dodania. Zákazník je povinný informovať doručujúceho šoféra o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na čas, miesto a spôsob doručenia. Predávajúci si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej Tovar v mieste dodania. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov a Tovar nemôže prevziať iná osoba, predávajúci odmietne odovzdanie Tovaru takejto osobe. Zákazník môže poveriť na prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru iba osobu vo veku 18 rokov a staršiu. Ak táto osoba nespĺňa stanovenú podmienku, predávajúci jej odmietne Tovar odovzdať (najmä v prípadoch, ak ide o dodanie Tovaru, ktorého predaj je limitovaný dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov, osobitne pri dodaní alkoholických nápojov a/alebo tabakových výrobkov). Preberajúci zákazník svojim podpisom DL v elektronickom zariadení šoféra potvrdzuje prevzatie tovaru ako aj súhlas s doručeným množstvom, druhom a kvalitou tovaru.

4.6    Ak je tovar na sklade, expedičná lehota je zvyčajne do 3 -5 dní od potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch (obvykle v predvianočnom období alebo pri zvýšenom náraste objednávok spojených s mimoriadnou akciou) alebo keď tovar nie je na sklade, môže byť expedičná lehota aj dlhšia, o čom bude Zákazník bezodkladne po zistení tejto skutočnosti informovaný. Zákazník je povinný si dodaný tovar prevziať od Dopravcu, v opačnom prípade bude tovar na náklady Zákazníka uskladnený, maximálne však po dobu 5 dní. Skladné predstavuje 25 EUR vrátane DPH/deň. Kupujúci berie do úvahy a súhlasí s tým, že pri objednávaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, je povinný prevziať tovar pri prvom pokuse o dodanie, inak bude platiť skladné.

4.7    Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný vždy starostlivo skontrolovať neporušenosť obalu a množstvo. Dopravca poskytne Zákazníkovi primeraný čas na kontrolu. Ak je tovar neúplný alebo je viditeľne poškodený, Zákazník zašle zápis o neúplnosti alebo poškodení tovaru s popisom chýbajúceho tovaru alebo spôsobených škôd na email. Zápis o neúplnosti alebo poškodení tovaru nie je uplatnením nároku na náhradu škody. V prípade, že reklamácia nebude doručená pre prevzatí Tovaru, tento sa považuje za akceptovaný a doručený. Na neskoršie reklamácie viditeľného poškodenia a neúplnosti tovaru spôsobených počas prepravy, ktorý bol prevzatý Zákazníkom ako bezchybný a úplný, sa nebude brať ohľad. Na reklamácie chýb tovaru (t. j. na chyby tovaru nespôsobené prepravou) sa nevzíahujú tieto VOP, ale reklamačný poriadok. Ako dodací list môže slúžiť aj faktúra.

4.8    V prípade objednania dodania Tovaru na váhu si predávajúci vyhradzuje právo dodať Tovar, ktorého váha sa odlišuje od váhy špecifikovanej v Nákupnom zozname, pričom daný rozdiel nesmie byť väčší ako +/- 10 % v závislosti od typu tovaru. Ak pri dodaní Tovaru váhový rozdiel presiahne 15 %, Zákazník má právo odmietnuť prevzatie takéhoto Tovaru. V prípade Tovaru, ktorého Cena je stanovená v súlade s jednotkovou váhou, a ak to jeho povaha umožňuje a Zákazník si objedná počet kusov Tovaru namiesto váhy Tovaru, predávajúci dodá Zákazníkovi objednaný počet kusov. Cena bude potom stanovená podľa váhy objednaného množstva takéhoto Tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania spôsobené vyššou mocou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami (napr. havárie a zápchy na cestách).

4.9    Dodávky objednaného tovaru prostredníctvom e-shopu realizujeme podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovary budú expedované v čo najkratšom čase, obvykle do 3-5 pracovných dní od dňa, kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Ak by bol tovar nedostupný dlhšie ako 5 dní, kupujúci je kontaktovaný telefonicky alebo emailom za účelom upresnenia termínu dodania tovaru alebo navrhnutia výmeny za alternatívny tovar, ktorý je skladom alebo sa dohodne odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade, ak bola platba uhradená vopred, je kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na jeho účet do 14 pracovných dní.

5.    Storno podmienky

5.1    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo v zmysle § 7 ods. 1 z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vrátiť tovar do 14 dní od jeho doručenia. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní a plynie

•    okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
•    okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
•    okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

5.1.1 Jednotlivé reklamácie sú posudzované individuálne. Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u predávajúceho v písomnej podobe alebo e-mailom doručeným predávajúcemu vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Prehlásenie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu, číslo objednávky a čísla bankového účtu pre vrátenie uhradenej sumy. Tovar musí byť spolu s prehlásením doručený na adresu predávajúceho alebo do sídla jeho prevádzky. Tovar musí byť doručený kompletný, vrátane pôvodného obalu, tovar nesmie byť poškodený a nesmie byť nadmerne používaný (t.z. používaný nad rámec odskúšania tovaru). Tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

5.2    Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

•    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
•    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
•    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5.3    Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa Kupujúci musí preukázať dokladom o zaplatení tovaru. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5.4    V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovaí od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.5    Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

5.6    Ustanovenia o práve na odstúpenie od zmluvy sa týkajú len spotrebiteľov podľa zákona na ochranu spotrebiteľa (spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Podnikateľ nemá nárok na vrátenie ceny tovaru, ale jeho nároky vyplývajú z ustanovení Obchodného zákonníka, t.j. právo na opravu veci, zľavu z ceny, dodanie náhradnej veci pri opakovanej tej istej vady. (min. 3 vykonané opravy tej istej závady)

5.7    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom, v prípade zjavnej chyby v kúpnej cene tovaru (t. j. ceny zjavne inej, ako je zvyčajná cena pre tento typ/druh tovaru). Za zjavnú chybu v kúpnej cene tovaru sa považuje napríklad o jednu číslicu kratšia kúpna cena, ako je obvyklé (t. j. keď pri zadávaní ceny „vypadla“ jedna číslica), evidentne nízka cena tovaru (napr. o 50 % nižšia kúpna cena, než je pre daný druh a typ tovaru zvyčajné, a to bez toho, aby pri tovare bolo uvedené, že ide o výpredaj alebo inú zľavovú akciu), iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď. Ak sa predávajúci rozhodne využiť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, Zákazníka o tejto skutočnosti okamžite informuje. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu, a to v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 14 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, a to na bankový účet, ktorý Zákazník predávajúcemu písomne (e-mailom) oznámi, ak nie je dohodnuté inak (vrátenie v hotovosti). Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a môže zaslať kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 
5.8    Predávajúci má právo až do momentu odoslania Tovaru kupujúcemu od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie predávajúceho spočívajúce v oznámení kupujúcemu, že ním objednaný Tovar nemožno dodať, napr. z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru.

5.9    Zákazník je výslovne informovaný a uzrozumený, že farba a odtieň, vzhľad dodaného tovaru sa môže líšiť od tovaru zobrazeného na webstránke predávajúceho, nakoľko každé zobrazovacie zariadenie reprodukuje farby iným spôsobom. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu tovaru vráteného po uplynutí 14 dní (v prípade spotrebiteľa), resp. v prípade právnickej osoby bez ohľadu na lehotu z dôvodu, že farba a odtieň dodaného tovaru sa líši sa od zobrazeného na webstránke predávajúceho.

6.    Záručná doba a reklamačný poriadok

6.1    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.2    Záručná doba je uvedená na obale produktu, prípadne ak ide o nebalené pečivo, mäso a podobný produkt, dátum spotreby je 24 hodín od prevzatia. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

6.3    Záručný list sa vystavuje na žiadosí kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.4    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.5    Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.6    Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
6.7    Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci v prípade, že výsledok odborného posúdenia bol negatívny pre kupujúceho. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa nového uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

6.8    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosí preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.    Zodpovednosť za obsah webových stránok

7.1    Webová stránka www.cheeseboard.sk a jej obsah patriaca alebo spravovaná predávajúcim môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby v zobrazení predávaného tovaru alebo v jeho popise. Predávajúci v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, je oprávnený vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Webovú stránku, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah. Fotografie Tovaru zobrazeného na Webovej stránke majú ilustračný charakter, používajú sa výlučne na prezentáciu Tovaru a môžu sa mierne líšiť od skutočného Tovaru. Fotografie a popis pod jednotlivým Tovarom dodávajú výrobcovia, dodávatelia alebo predávajúci. Všetky informácie uvedené na Webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií sú chránené zákonom. Každé ich nepovolené použitie, či už úplné alebo čiastočné, predstavuje porušenie zákona.

7.2    Všetky informácie, ktoré kupujúci uvedie, sú dôverné a tak sa s nimi bude zaobchádzať. Ak kupujúci k tomu nedá písomný súhlas, údaje o ňom sa nebudú iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú môžu byí zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

7.3    Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov uverejnených na webovej stránke www.cheeseboard.sk Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

7.4    Na využívanie Služby na Webovej stránke musí koncové zariadenie Zákazníka spĺňať nasledovné požiadavky: širokopásmové pripojenie k internetu, internetový prehliadač, ktorý podporuje CCS a JavaScript, aktivovaná podpora cookies, aktivovaná podpora vyskakovacích okien, operačný systém a aktívna e-mailová adresa.
 
7.5    Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, je povinný používať Webovú stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, a zároveň je povinný zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, nesmie najmä:

a) poškodzovať dobrú povesť predávajúceho, ani práva tretích osôb,
b) narúšať používanie Webovej stránky, brániť používaniu Webovej stránky iným Zákazníkom,
c) zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Webovej stránky,
d) využívať Webovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,
e) posielať vírusy na Webové stránky, príp. akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,
f) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,
g) pokúšať sa vniknúť do Účtov iných Zákazníkov, v opačnom prípade zruší predávajúci účet Zákazníka. Zákazník je v celom rozsahu zodpovedný za všetky úkony, ktoré budú vykonané prostredníctvom jeho Účtu na Webovej stránke

Spoločnosť nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Zákazníkovi priamo alebo nepriamo v dôsledku:
a) prerušenia fungovania Webovej stránky,
b) neoprávneného zásahu Zákazníka alebo akýchkoľvek tretích osôb do Webovej stránky,
c) nezlučiteľnosti Webovej stránky s koncových hardvérom alebo softvérom Zákazníka alebo pripojením k internetu,
d) technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Webovej stránky.


8.    Alternatívne riešenie sporov

8.1    Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@cheeseborad.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2    Spotrebiteľ môže podať síažnosí aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.3    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.
 
9.    Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1.    Oznámenia a správy voči Predávajúcemu je kupujúci povinný robiť písomne. Pod písomnou formou sa rozumie aj elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu. Keď je ohlásenie alebo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené tiež, ak ich odmietne adresát prevziať, ak si ich adresát nevyzdvihne do 5 (piatich) dní od jeho uloženia v poštovej prevádzke potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava na doručovacej adrese.

9.2.    Oznámenia a správy sa posielajú na doručovaciu adresu strán, ktorými sú adresy uvedené v objednávke. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

9.3.    Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky (kúpnej zmluvy) uzatvorenej medzi Klientom/kupujúcim na strane jednej strane a Predávajúcim na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou zmluvného vzíahu a Klient/kupujúci vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil pred zaslaním formulára, objednávky alebo žiadosti o poskytnutie informácie od predávajúceho.

9.4.    Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na svojich oficiálnych internetových stránkach. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si Predávajúci vyhradzuje nárok.

9.5    Klient/kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito Obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.6    Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným nižšie. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou. Prílohou Obchodných podmienok je vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Táto webová stránka používa súbory cookie, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Podrobnosti nájdete tu.